• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Mediácia v praxi | mediátorské zručnosti pre mediátorov

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz mediátor a mediačné zručnosti je určený pre všetkých záujemcov o kvalitnú a dobre vedenú mediáciu. Mediácia ako alternatívne riešenie konfliktov je dnes populárna a žiadaná. Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia mediačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky. Vďaka kvalitným lektorom priamo z praxe, získate teoretické aj praktické zručnosti pre vlastné pôsobenie. Investujte do vzdelávania, je to tá najlepšia investícia.

.

Anotácia kurzu: rozvojový kurz mediátor a mediátorské zručnosti je cielený na prípravu mediátorov pre prax. Mediátor je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba. Mediátor je odborníkom nielen v oblasti práva, ale predovšetkým v oblasti riešenia sporov, psychológie a komunikácie. Skutočnosť, že mediátor je v spore nezávislým a nestranným, a teda nezastupuje ani jednu zo sporiacich sa strán je garanciou toho, že mediátor je schopný vnímať pozície, stanoviská a záujmy oboch strán nezaujato, vecne a z nadhľadu. Práve preto je vstup mediátorov do prebiehajúcich sporov v praxi čoraz viac žiadaný.Či už ste v danej oblasti začiatočník, alebo skúsenejší, tento kurz Vám prinesie poznatky aplikovatelné do Vašej oblasti. Školenia realizujeme individuálnou formou, alebo aj pre kolektívy a firmy. Vieme pripraviť školenie šité na mieru, či už osobne, alebo online formou. Informujte sa na najbližšie termíny.
  • čo všetko spôsobuje dobre realizovaná mediácia a ako ju poznáme
  • čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami mediácie priamo v praxi
  • seba-vedomie a mediácia a čo znamenajú tieto pojmy v praktickom živote
  • verbálna a neverbálna forma mediovania sporov / umenie efektívnej mediácie
  • ako vplývame a čo dosiahneme keď sme mediátori a ako mediáciu aj používať
  • budovanie medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie cez mediáciu v praxi
  • mediácia v praxi pracovného, osobného aj vzťahového života a mnoho iného

 

 

Obsahová náplň - volitelná štruktúra školenia: v rámci prípravy mediátora je potrebné, aby sa účastníci oboznámil s oblasťou psychológie, sociológie a ďalších soft skills zručností. Takisto so základmi občianskeho, pracovného, obchodného aj rodinného práva a o predpisoch určených na ochranu spotrebiteľa. Ďalšou časťou odbornej prípravy je oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia. V tretej časti sa dostávame k tréningu sociálnych zručností mediátora a k oblasti pravidiel správania mediátora. V poslednej, štvrtej časti odbornej prípravy, je kladený dôraz na praktické vedenie procesu mediácie, prípravu dohody o začatí mediácie a výslednej dohody. 

 

Mediácia, ako efektívna metóda riešenia sporov - sa na Slovenku udomácnila už v roku 2004 a prijatím zákona o mediácii sa stala oficiálnou profesiou. Ešte pred tým, ako sa prihlásite na kurz mediácie, je potrebné naštudovať si, aké postavenie mediátor má, s tým súvisiace práva, povinnosti, a najmä zodpovednosť. Čo je asi najdôležitejšie, výkon činnosti mediátora je podnikaním. Podľa súčasnej úpravy zákona o mediácii môže mediáciu robiť iba mediátor v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a nie je možné mediáciu vykonávať ako zamestnanec alebo prostredníctvom právnickej osoby. Je potrebné si uvedomiť, že mediácia je v prvom rade efektívna metóda, ktorou sa riešia spory a ktorá sa medzičasom pretransformovala aj do oficiálnej profesie. Preto mediáciu, ako metódu, môže použiť ktokoľvek, kto chce medzi dvoma alebo viacerými znepriatelenými stranami vystupovať ako nestranná a nezávislá osoba s cieľom napomôcť k vyriešeniu problému. V prípade záujmu o ďalšie odborné a kariérne vzdelávanie Vám tento kurz a školenie prináša možnosť získania zručností pre výkon praxe mediátora.

Zákon o mediácii pozná jedinú formu - akou je možné robiť profesionálneho mediátora, a to registráciou v registri mediátorov ministerstva spravodlivosti. Takýto mediátor je právnym postavením fyzická osoba – podnikateľa alebo inak povedané samostatne zárobkovo činná osoba. Mediácie teda vykonáva pod svojim menom a na vlastnú zodpovednosť. Ako sme už ale spomenuli, mediácia je okrem oficiálnej profesie, najmä účinná a uznávaná metóda riešenia sporov. Zákon v určitých prípadoch upravuje mediácie, ktoré nespadajú pod zákon o mediácii. V prvom rade ide o zákon o probačných a mediačných úradníkov, ktorý upravuje výkon probácie a mediácie vo veciach prejednávaných v trestnom konaní. Takýto mediátor je štátnym zamestnancom, súdnym úradníkom, ktorý v štátnozamestnaneckom pomere vykonáva mediácie medzi páchateľmi trestných činov a poškodenými. Ďalšou možnosťou, ako sa venovať mediácii, ktorá nespadá pod režim zákona o mediácii, je oblasť sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Túto agendu vykonávajú najmä úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré môžu zabezpečiť pomoc mediátora. Takáto pomoc je poskytovaná formou metódy mediácie, ale nie je mediáciou podľa zákona o mediácii. Existuje aj školský mediátor. Ten by mal mať absolvovaný kurz mediácie, ale nemal by vykonávať túto činnosť ako podnikateľ, ale mal by byť zamestnancom konkrétnej školy, v ktorej by poskytoval odbornú pomoc študentom a učiteľom. Akou cestou sa môžete vydať v praxi ako absolvent školenia, preberiete s lektormi a školitelmi  na školení.

Po skončení kurzu: na tomto kurze sa zoznámite s mediáciou prevažne z teoretického aj praktického hľadiska. Dozviete sa podstatu z teórie mediácie, získate prehľad o rôznych metódach, prístupoch a technikách riešenia sporov a konfliktov alternatívnou cestou. Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.Získate skvelý nastroj pre svoj život a kariéru. Investujte do vzdelávania a získajte maximum pre seba, osobný a kariérny rozvoj.

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Mediátor a mediácia":  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al.  online formou
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One on One) al. skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím IPP Psychologického Inštitútu v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy, ciele) prispôsobujeme požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet záujemcov na otvorenie kurzu: 1 účastník

 

ponuka vzdelavania najlacnejsi kurz skolenie bratislava

 

psychologia kurzy vzdelavanie skolenie hypnoza terapia poradenstvo