• +421 905 485 153
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Pon - Ned 8:00 - 18:00
Mediácia ...

Supervizia | supervízne a mentoringové zručnosti v praxi

Pojem supervízia môžeme preložiť ako „nadhľad“, „dohľad“. Ide o jednu z najefektívnejších metód profesionálneho rastu, je nástrojom rozvoja pracovníka v pomáhajúcej profesii a organizácie, nástrojom zvyšovania kvality práce s klientom (pacientom, žiakom .....). V supervízii sa stretáva supervízor s pomáhajúcim odborníkom (na jeho žiadosť) a spoločne konzultujú v partnerskom rovnocennom vzťahu to, čo chce odborník s cieľom pomôcť mu s riešením jeho pracovného problému alebo prekážky, ktorá mu bráni v práci. Konzultačná podpora je orientovaná na pracovný proces prípadne na to, ako my sami (naše prežívanie, osobnosť) či už vedome alebo nevedome vplývame na tento pracovný proces. Supervízor pomáha supervidovanému odborníkovi svojimi otázkami, postrehmi a vzájomným ujasňovaním si svojich pohľadov vidieť problémovú situáciu inak a nachádzať možnosti jej riešenia. Rozhovor prebieha v takom bezpečnom prostredí, že supervidovaný môže slobodne konzultovať svoje prežívanie - pocity, strachy, omyly, neistoty či pochybnosti súvisiace s vykonávaním jeho činnosti. Supervízia je primárne orientovaná na to, čo potrebuje supervidovaný a na jeho profesionálny rast.

Ponúkame nezávislé odborné supervízne vedenie pri realizácii zmien v organizácii so zameraním na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Poskytujeme nezávislé zhodnotenie úrovne kvality poskytovaných služieb v súlade so štandardami stanovenými zákonom. V následných supervíznych stretnutiach je manažment podrobne oboznámený s výsledkami hodnotenia, dostáva podporu pri hľadaní a formulovaní vízie organizácie a pri nachádzaní východísk na zvýšenie kvality služieb. Hodnotenie predstavuje vhodnú predprípravu organizácie na hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, ktoré budú vykonávané MPSVR SR. Individuálna alebo skupinová supervízia pre pracovníkov v sociálnych službách a pomáhajúcich profesiách. Akreditovaní supervízori našej organizácie ponúkajú individuálnu a skupinovú supervíziu pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorej cieľom je ochrana a rozvoj prijímateľov sociálnych služieb a najväčšia možná podpora profesionálneho rastu pracovníka v praxi.

 

Najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci pracovníkom v pomáhajúcich profesiách a cez nich i samotným klientom patrí supervízia. Pomáhajúci odborník sa stretáva so supervízorom - sprievodcom, ktorý mu svieti na cestu a pomáha mu prekážky rozpoznať, prekonávať, pomaly a bezpečne kráčať dopredu a cestu nájsť. Umožňuje vhľad a nový pohľad na to, čo sa deje v procese terapie alebo v kontakte s klientmi/zákazníkmi. Napomáha širšiemu uchopeniu a pochopeniu svojej práce, vlastného potenciálu, obmedzení, kritických oblastí a ukazuje možnosti rozvoja. Všetko sa to deje formou sebauvedomenia, vlastného objavovania, diskusie, analýzy, prípadne spätnej väzby. Vďaka supervízii môžete efektívnejším spôsobom riešiť alebo odstrániť ťažkosti, s ktorými práve bojujete. Môžete získať novú chuť a motiváciu pracovať, prekonávať prekážky, objavovať a využívať možnosti, ktoré ste doposiaľ nevideli.

 

psychologicke poradenstvo psycholog online psychoterapeut poradna

 

Supervízia je zároveň proces učenia (ide o pomoc aj kontrolu). Je to konzultácia supervidovaného so supervízorom, prípadne diskusia v skupine. Cieľovou skupinou vzdelávania sú pracovníci pomáhajúcich profesií, psychológovia, terapeuti, sociálni pracovníci, pedagogikí zamestnanci, študenti, zamestnanci pracujúci v sociálnej oblasti na odboroch sociálnych vecí Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, neštátnych sociálnych subjektov, občianskych združení so zameraním činnosti v sociálnej oblasti, zamestnanci samospráv ale aj vysokoškolskí učitelia vzdelávajúci budúcich sociálnych pracovníkov v študijnom odbore sociálna práca atď. V prípade záujmu nás kontaktujte - radi Vám pomôžeme a pripravíme supervíziu pre vaše potreby a ciele, individuálne či firemné.

Supervízia v praxi:
– bráni odborníkovi upadnúť do stereotypov
– prináša alternatívne pohľady na riešenie klientovho problému
– je prostriedkom skvalitňovania práce s klientom
– je odbornou kontrolou práce s klientom
Cieľ supervízie:
– verifikácia správnosti svojich postupov pri práci
– rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom
– korigovanie neefektívnych postupov
– učenie sa a zbieranie skúseností

 V roly supervízorky sa zameriavam na nasledovné:
Pomáham profesionálovi budovať, zlepšovať, rozširovať a posilňovať vedomosti a zručnosti.
Podporujem profesionálove schopnosti využívať všetky svoje kompetencie pri facilitovaní zmeny u klienta.
Ponúkam stratégie a praktiky, ktoré zvyšujú sebaistotu a profesionalitu.
Uľahčujem rozvoj reflektovaním praxe a prehĺbením vedomia o silných a slabých stránkach bez posudzovania.
Podporujem profesionála pri nachádzaní svojej cesty k prioritám, zámerom a víziám.
Akcelerujem chuť a motiváciu zlepšovať sa, ďalej napredovať a rásť.
Vytváram zdravú rovnováhu medzi rámcom supervízie – „kontajnerom“

Čo supervízia supervidovaným ponúka a prináša:
- overovanie si efektivity svojich postupov v práci, uvedomovanie si stereotypov v práci a ich korigovanie
- získanie nových informácií, skúseností, iného pohľadu na svoju profesijnú prácu, rozširovanie možností a skvalitňovanie svojej práce, profesionálny rast
- uvedomenie si, pomenovanie problémov a hľadanie možností následných riešení
- zamyslenie, sebareflexia, usporiadanie si myšlienok o probléme, pomenovanie problému a získanie odstupu, získanie nadhľadu nad svojou prácou
- prevencia pred pohltením konfliktami v tíme
- preskúmanie a zlepšenie vzťahov (s deťmi, spolupracovníkmi rodičmi detí .....)
- podpora seba samého, podpora vzájomná, kvalitnejšia spolupráca s kolegami
- znižovanie emočného napätia, pocity kompetentnosti, motivácia s cieľom prevencie syndrómu vyhorenia
- je pomocou a podporou, nie je kontrolou a mnoho mnoho iného

Čo možno supervíziou získať - nové poznatky a uvedomenia posúvajúce v profesionalite, kompetenciách a sebavedomí.Objavovanie a zlepšovanie osobných, odborných, sociálnych a strategických kompetencií podporujúcich rozvoj praxe.Vedomé zúročovanie potenciálu a premieňanie ho na praktické zručnosti.Posilňovanie sebadôvery zo získavania konštruktívnej spätnej väzby a jej transformovaním na ďalšiu prácu vo vlastnom rozvoji.Nachádzanie východiska zo slepej uličky, keď proces práce s klientom nie je taký produktívny alebo užitočný, aký by mohol byť.Rozvíjanie vnímavosti voči tomu, ako sa dostať z rozličných nástrah pri práci s klientmi (najmä u začínajúcich profesionálov).Pohľad z inej perspektívy a schopnosť vidieť situáciu z rôznych uhlov pohľadu.

 

supervizia supervision supervizor psycholog psychologicka pomoc


psycholog bratislava psychologicka pomoc poradna

Supervízia nie je priamočiary proces a hmatateľný produkt. Nazerám na ňu ako na tvorivý proces učenia. Stotožňujem sa s myšlienkou D. W. Winnicota a v duchu jeho princípov sa snažím vytvárať klímu, kedy sa vyhýbam vzniku dojmu, že pri supervízii ide o experta a študenta, ktorí spoločne študujú klienta „tam vonku“. Namiesto toho vytváram „hrací priestor“, v ktorom môžeme spoločne cítiť dynamiku a tlaky práce. V bezpečí ich preskúmať a pochopiť, a spoločnou činnosťou supervízora a supervidovaného vytvárať nové spôsoby práce. Keď máte záujem o moje supervízne služby, napíšte nám a dohodneme si vzájomné stretnutie na prebratie vašich očakávaní. Teším sa na spoločné stretnutie.