• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Kurz manažment | manažérske zručnosti v sociálno-zdravotnej sfére

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz manažment a manažérske zručnosti pre oblasť sociálnych služieb, zdravotníctva a pomáhajúcich profesií. Úspešný absolvent kurzu získava schopnosť zlepšenia personálneho riadenia, riadenia pracovných tímov či organizácie v rámci svojich právomocí. Vzdelávací modul prináša absolventom rozvoj manažérskych a riadiacich zručnosti, komunikácie, vedenia či motivácie zamestnancov a kolegov potrebných pre riadenie v rámci organizácie, inštitúcie alebo firmy, kde pôsobia. Účastníci spoznajú význam a vplyv psychológie manažéra, emócií na vlastnú prácu a spoznajú možnosti riadenia konfliktov a mnoho mnoho iného. Súčasťou kurzu je aj rozvoj kreatívnych schopností ako prostriedkov hľadania nápadov a riešení v organizácii. Kurz a školenie manažmentu je vhodný hlavne pre vedúcich, rieditelov, majitelov, lídrov či začínajúcich manažérov všetkých odborov a úrovní, manažérov s krátkodobou praxou vo vedení ľudí, vedúcich skupín, pracovníkov pripravujúcich sa na prevzatie manažérskej pozície a iných. Školenie sa realizuje individuálneou alebo kolektívnou formou, osobne alebo aj online podľa dohody.

 

Cieľ kurzu manažment a manažérske zručnosti pre pomáhajúce profesie je dosahovať efektívne vedenie, riadenie, motivovanie pracovníkov či dokázať úspešne iniciovať a presadzovať zmeny v rámci svojich právomocí. Správne manažovať, viesť a motivovať iných, úspešne prezentovať seba a svoje myšlienky a vedieť poskytnúť efektívnu spätnú väzbu. Naučiť sa poskytovať a prijímať konštruktívnu kritiku a viesť rozhovor so zamestnancami v sfére pomáhajúcej profesie. Rozvíjať elementárne manažérske zručnosti, ako sú delegovanie, plánovanie, strategické myslenie, komunikáciu, zvyšovanie výkonu, motivovanie či komunikácia.

 

Manažérsky tréning pre pomáhajúce profesie slúži na rozvoj konkrétnych zručností a vedomostí a napomáha skvalitneniu a vyššej efektivite pri práci v sociálnej či zdravotnej sfére. Manažérske zručnosti je pojem označujúci požadované zručnosti súčasného manažéra. Najmä ide tieto zručnosti: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, komunikovanie, rozhodovanie, riešenie problémov a ďalšie. Manažérske tréningy sú robené interaktívne s maximálnou aktívnou účasťou účastníkov. Sú robené experienciálnym spôsobom, učením sa cez vlastné skúsenosti. Vedúci či manažéri hodnotia tieto metódy ako efektívnejšie, pretože zahrnujú riešenie konkrétnych pracovných úloh, ktoré sa okamžite uplatňuje v praxi.Podstatné je, že manažérske zručnosti môžu byť čiastočne získavané v priebehu ďalšieho rozvojového, manažérskeho vzdelávania a čiastočne sú nadobúdané priamo osobnou praxou. Súčasťou predmetného tréningu sú aj predmetné oblasti:


- teoretické bloky pre oblasť pomáhajúcich profesií
- nácvik modelových situácií spojených so spätnou väzbou
- riadená výmena skúsenosti priamo z manažmentu a riadenia
- skupinová a individuálna práca na riešení prípadových úloh v praxi
- hand-out, ktorý majú účastníci k dispozícií vďaka skúsenému lektorovi
- analýza a implementácia vedomostí a zručností do praxe pomáhajúceho

 

Volitelné oblasti školenia manažment:
Manažérske štýly riadenie a vedenia v pomáhajúcej sfére
Riadenie zamerané na ľudí a na úlohy – výhody a nevýhody
Diagnostika Vašich riadiacich schopností v praxi
Ako správne motivovať k vyššiemu pracovnému výkonu
Vedenie motivačného a hodnotiaceho rozhovoru
Zásady poskytovania kritiky a spätnej väzby v praxi
Plánovanie a vyhodnocovanie osobného rozvoja zamestnancov
Stratégie riešenia konfliktov zo zamestnancami
Efektívne vedenie porád a osobný rozvoj manažéra
Zásady výberu a prijímania zamestnancov a delegovanie
Vytváranie firemnej kultúry a zásady budovanie výkonného tímu a iné

 

Budovanie a vedenie tímov - účastníci spoznajú svoj preferovaný štýl vedenia ľudí a silné a slabé stránky jednotlivých štýlov vedenia ľudí, naučia sa určiť a uplatniť vhodný štýl vedenia vzhľadom k danej situácii, spoznajú kvality efektívneho tímu a štádiá vývinu tímov, naučia sa poskytovať a prijímať konštruktívnu spätnú väzbu, zákonitosti a princípy motivácie pracovníkov a spôsob ako stanoviť ciele podľa kritérií SMART.

Vedenie porád - účastníci sa naučia pripraviť a realizovať efektívnu poradu, uplatňovať princípy efektívneho riadenia interakcie počas skupinového riešenia úloh, aplikovať zručnosti moderátora pri vedení porád, budú poznať procesy prebiehajúce v skupine a ich význam pri riadení skupinovej práce, kvality efektívneho tímu a efektívnej tímovej spolupráce. Po skončení kurzu budú poznať štádiá vývinu tímov, budú ich vedieť rozpoznať v reálnom tíme a naučia sa poskytnúť spätnú väzbu tímu s cieľom zlepšiť jeho výkon.

Motivácia v práci manažéra - účastníci sa naučia zákonitosti a princípy motivácie pracovníkov, spôsoby ako poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, spoznajú svoj preferovaný štýl vedenia ľudí, úlohu odmeny a trestu a naučia sa ako uplatniť vhodný štýl vedenia vzhľadom k situácii. Po skončení kurzu sa naučia stanoviť ciele podľa kritérií SMART a budú vedieť ako postupovať pri delegovaní úloh pracovníkom.

Hodnotiace rozhovory - účastníci sa naučia význam a prínosy hodnotiaceho rozhovoru v práci s ľuďmi, precvičia si interpersonálne zručnosti spojené s vedením rozhovoru, spoznajú zásady a princípy vedenia hodnotiaceho rozhovoru, naučia sa poskytnúť spätnú väzbu na výkon a správanie zamestnanca a získajú schopnosť prediskutovať problémové oblasti so zamestnancom. Po skončení kurzu budú vedieť zadefinovať výkonové ciele, komunikovať budúce požiadavky a očakávania a poznať chyby, ktoré znižujú objektivitu hodnotenia.

Koučing v práci manažéra - cieľom kurzu je naučiť a v praxi precvičiť zručnosti účastníkov, ktorí budú po absolvovaní kurzu vedieť rozpoznať zručnosti potrebné pre koučovanie, naučia sa lepšie klásť otázky, aktívne počúvať a zadávať ciele, realizovať koučovací rozhovor a vypracovať plán svojho rozvoja v koučovaní.

Asertivita a riešenie konfliktov - účastníci sa naučia rozpoznávať prejavy asertívneho a neasertívneho správania, ako voliť vhodnú formu podľa situácie, ako efektívnejšie dosahovať výsledky a udržiavať pritom dobré vzťahy, rozpoznať symptómy vznikajúceho a prebiehajúceho konfliktu a nájsť jeho konštruktívne riešenie. Po skončení kurzu budú poznať základné stratégie riešenia konfliktov a naučia sa ich konštruktívne riešiť, budú vedieť riadiť vzťahy okolo seba a predchádzať vzniku konfliktov.

Pozitívne a praktické prínosy po kurze: absolvent nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre účel aplikovania niektorých základných manažérskych zručností pri riadení organizácie – konkrétneho sociálneho subjektu alebo jeho nižšej organizačnej zložky. Cieľom je ponúknuť ľuďom pracujúcim v riadiacich pozíciách teoretický a praktický rámec manažmentu v sociálnej práci či zdravotníctve, ako podporu pre zvyšovanie ich profesionálnej kompetencie. Ich základné vedomosti a zručnosti pomôžu podporiť aj skvalitnenie činnosti jednotlivých subjektov angažujúcich sa pre prácu v pomáhajúcej oblasti. Pri štúdiu manažmentu lektori pamätajú na princíp, že zmyslom manažérskej práce je dosiahnutie produktívnej činnosti ľudí a schopnosť manažéra inšpirovať svoje okolie k správnemu smerovaniu. Nemožno dosiahnuť vysokú kvalitu a produktivitu bez schopnosti manažéra zapojiť zamestnancov do procesov.

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Manažment": začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu manažment:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online forma
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Vzdelávacieho centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a min. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastn

 

manazerske kurzy skolenia objednavka kurzu workshop online seminare

 

kurz manazerske zrucnosti manazment socialna praca zdravotnictvo leadership


psycholog bratislava kurzy skolenia seminare poradna

Po absolvovaní kurzu získate ako odborník v sociálnych a pomáhajúcich oblastiach zručnosti a kompetencie k tomu, ako manažovať ľudi, prokjekty a úlohy. Ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať nielen s tímom spolupracovníkov, manažovať skupiny, zamestnancov, viesť sociálny podnik alebo projekt, vedieť poskytovať poradenstvo, rozumieť oblasti manažmentu sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníkov sociálnych služieb. Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a pracovný rast a ..mnoho mnoho iného.