• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Kurz manažérska psychológia | psychologické zručnosti manažéra

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz manažérska psychológia a psychosociálne zručnosti v praxi manažéra prináša poznatky a metódy pre vedúcich zamestnancov, manažérov či lídrov pre prax. Manažérska psychológia sa zameriava hlavne na rolu psychológie v manažérskej praxi a personálnom riadení. Súčasťou manažérskej práce je umenie počúvať a porozumieť svojim kolegom a podriadeným. V rámci vzdelávacích modulov sa preto študenti naučia aplikovať psychologické metódy a teórie do praxe a využívať psychologické postupy v interných procesoch firmy či organizácie. Špecializácia sa zaoberá aj dôležitosťou balancu medzi osobným a pracovným životom a prenosom osobného a duchovného poznania do vyrovnaného životného štýlu. Absolventi si osvoja zručnosti nevyhnutné pre formovanie efektívnych tímov, riešenia konfliktov a rozvoja kreativity. Ďalej je štúdium zamerané na strategické myslenie a jeho použitie v stresových situáciách. Program je vhodný hlavne pre manažérov, vedúcich pracovníkov, majiteľov spoločností, pracovníkov personálnych oddelení a pre všetkých ďalších, ktorí sa chcú v manažérskej pozícií zdokonaliť. Školenie Manažérska psychológia obsahuje aj moduly ako psychológia osobnosti, myslenie a rozhodovanie v praxi a work life balance.

 

Anotácia kurzu: kurz psychológia a psychologické zručnosti pre manažérov a vedúcich je školenie cielené na prax práce s ľuďmi a zamestnancami. Kurz je zameraný na získanie schopností analyzovať, pochopiť, definovať a aplikovať princípy psychologických teórií, ktoré sú kľúčové pre manažérsku prax. Cieľom je poznanie seba samého i druhých ako originálne neopakovateľné osobnosti, s charakteristikami pozitívnych i negatívnych vlastností a čŕt, pochopenie rozmanitých motívov, ale aj silných aj slabých stránok. Účastníci kurzu sa zoznámia s vybranými princípmi a pravidlami psychológie managementu tak, aby ich následne dokázali využiť v každodennej praxi. V rámci školenia budú predstavené východiská psychológie, ktoré vyzdvihuje nutnosť individuálneho prístupu k spolupracovníkom, a napriek tomu ponúkajú určitý rámec odporúčaných pravidiel rokovania podľa typológie a psychológie k správnemu štýlu riadenia a vedenia ľudí, pri zachovaní motivácie všetkých zúčastnených strán v manažérskej praxi.

 

  • aké sú najdôležitejšie formy manažérskej psychológie a ako ich využívať
  • čo všetko spôsobuje psychologická zrelosť manažmentu a ako ju implementovať
  • čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami psychologie v manažovaní v praxi
  • psychologické zručnosti a vedomosti, využívanie v kariérnom a osobnom raste manažéra
  • ako vyhodnocovať a komunikovať psychologicky v manažérskej praxi v pracovnom živote
  • ako vplývame a čo dosiahneme pri správnom používaní psychológie v manažérskej praxi
  • mnoho iného vďaka poznatkom, teorii a zručnostiam od skúsených lektorov priamo z praxe

 

Znalosti psychológie sú častokrát podceňované. Zvládanie samého seba, porozumenie sebe, ale tiež iným osobám, je brané ako niečo okrajové, bezproblémové prípadne nevýznamné, ale opak je pravdou. Všetky úspechy, akýkoľvek rozvoj je závislý od toho, ako pracujeme s ľuďmi. Manažér môže byť úspešný iba vtedy, keď vie jednať s ľuďmi, organizovať ich a komunikovať s nimi. Ak má ich dôveru, dokáže ich motivovať a nadchnúť pre spoločné ciele. Vzdelávacie školenie Manažerská psychologia, je určená predovšetkým ako psychologické vademékum pre manažérov. Kurz Manažérska psychológia je rozdelený do kapitol. Prvá časť je venovaná osobnému rozvoju, sebapoznaniu, zvládaniu seba samého, zvládaniu záťaže, konfliktov a základným informáciám o štruktúre osobnosti a predovšetkým osobnosti manažéra. Ďalšia časť je venovaná riadiacej práci manažéra, práci s ľuďmi, t.j organizovaniu, riadeniu, rozhodovaniu, motivovaniu ( motivácia má dvojaký charakter, pretože nejde len motivovanie podriadených spolupracovníkov, ale aj o sebamotiváciu či komunikáciu. Posledná časť je venovaná rozšíreniu spektra informácií o psychológii, ktoré pomôžu manažérovi porozumieť niektorým aspektom pracovnej činnosti, ako sa pripraviť na zmeny v organizácii, ako organizáciu rozvíjať, ako obstáť v konkurencii, ako vytvárať organizáciu humanisticky orientovanú, ktorá dokáže využívať tvorivý potenciál pracovníkov.

 

Volitelné okruhy - manažérska psychológia:
Psychologické smery - definícia psychologických pojmov a psychologická terminológia, základné údaje z histórie psychológie a jej smerov, Česko-slovenská psychológia, vznik psychológie na Slovensku, minulosť a súčasnosť manažérskej psychológie na Slovensku, všeobecná charakteristika psychických procesov a i.
Všeobecná psychológia - definícia pojmov pocit vnem, vnímanie priestoru, farby, geometricko-optické klamy, základné teórie vnímania, stálosť vnímania, pociťovanie a psychofyzika, základné experimenovanie v oblasti vnímania a pociťovania.
Pamäť a pozornosť - vymedzenie pojmov a experimenty v oblasti pamäti a pozornosti, historické prístupy k výskumu pamäti, modely pamäti a teórie pozornosti, procesy pamäti, typy informácií a druhy pamäti, tradičné vs. moderné prístupy k výskumu pozornosti a i.
Myslenie a reč - história skúmania ľudského poznania, charakteristika myslenia a predstáv, mentálne reprezentácie, usudzovanie, rozhodovanie, racionalita a iracionalita v myslení, riešenie problémov, myslenie a jazyk, anomálie myslenia a i.
Emocionalita a motivácia - úvod do problematiky emócií, základné charakteristiky a typy emócií, teórie emocionality, ontogenéza emócií, individuálne rozdiely v emočnom reagovaní, pojem motivácia a jej vymedzenie, teórie motivácie, motivácia, situácia, správanie a i.
Vývinová psychológia - predmet,zákonitosti a metódy vývinovej psychológie, vplyvy pôsobiace na vývin ľudského jednotlivca, podiel dedičnosti a prostredia pri vývine jednotlivca, spoločensko-kultúrna podstata vývinových zmien, prehľad reprezentatívnych vývinových koncepcií a perspektív a i.
Psychológia osobnosti - zaradenie psychológie osobnosti do systému psychologických vied, základné pojmy psychológie osobnosti, história jej predmetu, metodologické otázky výskumu osobnosti, štruktúra osobnosti, problematika obrazu seba (self) a i.
Sociálna psychológia - úvod do štúdia sociálnej psychológie, prednosti a úskalia predstavovania a zoznamovania, spoločnosť, sociálne prostredie a sociálny vplyv, sociálne vnímanie a poznávanie, sociálna komunikácia, psychológia davu, sociálne vzťahy, asertivita, empatia a i.
Klinická psychológia - predmet a história klinickej psychológie, jej najvýznamnejšie smery a základné poznatky o etiológii a epidemiológii psychických a psychosomatických porúch, koncepcie normality, základné pojmy psychoterapie, účinné faktory psychoterapie, terapeutický proces a i.
Pedagogická psychológia - predmet edukačnej psychológie, učenie, alternatívne systémy vzdelávania podmienky pre uplatnenie tvorivosti vo výchove a vzdelávaní, utváranie vzťahu medzi učiteľom a žiakom, špecifické prístupy a problémy výchovy a vzdelávania tvorivých, nadaných a i.
Poradenská psychológia - poradenské systémy, organizácia poradenských služieb v SR, poradenský proces, interakcia osobnosti poradcu a klienta, etický rámec psychologického poradenstva, vzťah poradenského psychológa k štruktúram štátnej správy a samosprávy, zdravotníctva, výchovného poradenstva a i.
Pracovná psychológia - psychologická definícia pojmu práca, analýza pracovnej činnosti, pracovný výkon a výkonnosť, manažment, motivačné teórie a ich aplikačný zástoj, motivácia k práci a spokojnosť s prácou, hodnotenie pracovníkov, komunikačné teórie, pracovná skupina, efektívnosť pracovnej skupiny a i.

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a psychologické nástroje, ktoré využijete priamo v manažérskej praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, psychodiagnostické metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné, manažérske a líderské zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími vdaka poznatkom z psychológie a psychodiagnostiky, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú. Spoznáte osobnostné a temperamentné typy osobností v pracovnom aj osobnom živote. Naučíte sa tiež správne manažovať, ale aj čítať a interpretovať jazyk a reč tela ľudí, vdaka správnym psychologickým metódam. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela pri riadení, vedení či motivovaní ľudí v praxi. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu manažérsku  komunikáciu. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby. Školenie realizujeme osobne, alebo aj online formou.

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min.1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu Manažérska psychológia:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online forma
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Vzdelávacieho centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a min. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník

 ponuka vzdelavania najlacnejsi kurz skolenie bratislava

kurz manazerska psychologia psychologicke zrucnosti manazera