• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Manažérske zručnosti

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Manažérske zručnosti je pojem označujúci požadované zručnosti súčasného manažéra. Najmä ide tieto zručnosti: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, komunikovanie, rozhodovanie, riešenie problémov a ďalšie. Podstatné je, že manažérske zručnosti môžu byť čiastočne získavané v priebehu vyššieho manažérskeho vzdelávania a čiastočne sú nadobúdané ešte len praxou. Na manažérske zručnosti sa sústredí aj náš vzdelávací a rozvojový program.

V súčasnosti sú v každej firme kladené zvýšené požiadavky na manažment ľudských zdrojov. Sú to práve ľudia, ktorí v konečnom dôsledku rozhodujú o úspechu alebo neúspechu podniku. Je pozoruhodné, že investície do rozvoja ľudských zdrojov v západnej Európe sa pomaly približujú k investíciám do "hardwarového” vybavenia. Dnes už aj manažéri uznávajú, že nie je problémom kúpiť si napr. najnovší počítač, supermoderný obrábací stroj alebo aj celý podnik. Oveľa väčším problémom sa javí získanie a udržanie vysokokvalifikovaných odborníkov vo všetkých sférach činností podniku.

Manažéri sa odlišujú od ostatných pracovníkov svojimi špecifickými znalosťami a schopnosťami vykonávať manažérske funkcie. Každý manažér okrem vedomostí, znalostí musí mať i určité vlastnosti a schopnosti (vrodené alebo nadobudnuté). Dnes sa požadujú ľudia, ktorí sú schopní tvorivo myslieť, kreatívne riešiť problémy a v poslednej dobe najmä ľudia schopní pracovať a komunikovať v tíme. Všeobecne môžeme povedať, že tieto kritéria platia v ešte väčšej miere pre riadiacich pracovníkov, manažérov, ktorí sú dušou a mozgom každého podniku. Práve od nich sa očakáva, že budú schopní nasmerovať podnik na cestu vedúcu k dosiahnutiu cieľov. Manažérske zručnosti je pojem označujúci požadované zručnosti (kompetencie) manažéra. Najmä ide tieto zručnosti:

Plánovanie - poznať techniky plánovania a aplikovať ich v praxi
Organizovanie - poznať techniky organizovanie a byť schopný ich aplikovať
Riadenie ľudí - schopnosť riadiť ľudí (ide typicky o tvrdé zručnosti - prideľovanie úloh, kontrolovanie a pod)
Vedenie ľudí - schopnosť viesť ľudí (ide typicky o mäkké zručnosti - motivovať, inšpirovať, koučovať …)
Komunikovanie - byť dobrý komunikátor
Vyjednávanie - schopnosť úspešne vyjednávať
Rozhodovanie - poznať techniky rozhodovanie a vedieť ich prakticky aplikovať
Riešenie problémov - vedieť riešiť problémy

Manažérom sa nikto z nás nerodí, ale musí sa ním stať. Ako každá osoba, tak aj manažér je ovplyvnený fyziologickými a psychickými predpokladmi a tým, že každý z nás je jedinečný. Jednou z najproblematickejších stránok vedenia ľudí je osobnosť manažéra. Kto chce byť dobrým riadiacim pracovníkom, musí dobre vychádzať s ľuďmi, zaujímať sa o nich, snažiť sa porozumieť ich pocitom a vedieť s nimi vhodne komunikovať. Manažér musí byť inteligentný a disponovať vlohami, ktoré sú potrebné k zdokonaľovaniu schopností potrebných k výkonu pridelenej funkcie. Rovnako ako pojem manažment aj pojem manažér má mnoho definícií.

Manažér nie je osoba, ktorá sa priamo zaoberá službami alebo výrobou. Je to vedúci zamestnanec, ktorý riadi ľudské a materiálne zdroje a je zodpovedný za plynulý chod organizácie. Jeho náplň práce je dozerať na jedného alebo viac ľudí a efektívne riadiť podnik, čiže zaistiť dosahovanie zisku a profitu, ako výsledok svojej činnosti. Aby organizácia dokázala napĺňať základné funkcie manažmentu potrebuje manažéra, ktorý sa dokáže rýchlo prispôsobiť rôznym nečakaným situáciám. Úspešnosť manažéra sa odráža od jeho skúseností, osobnostných predpokladov, pracovnej atmosféry, funkcie a pozície, ktorú zastáva v rámci hierarchického usporiadania organizácie.

Manažér sa musí vo svojej činnosti zamerať na budúcnosť, byť vizionárom, vedieť koncepčne myslieť, ovládať techniky strategického riadenia, byť otvorený voči zmenám a všetkému novému trvalé zlepšovanie, zvyšovanie výkonnosti produktivity, uplatňovanie nových prístupov metód a techník v riadení by si mal nájsť priestor na doplňovanie a rozvoj svojich znalostí Kompetencia manažéra je spôsobilosť úspešne vykonávať príslušné pracovné činnosti. Hodnotenie spôsobilosti pracovníkov vrátane manažérov neznamená len hodnotiť všeobecné predpoklady ale hodnotiť pripravenosť pracovníka podávať výkony s ohľadom na očakávané výstupy v jeho pracovnom zameraní. Ide o hodnotenie toho, ako je pracovník alebo manažér pripravený vykonávať svoju prácu miesto hodnotenia, aké by mal mať osobné zručnosti.

Osobnosť manažéra. Manažér pre výkon manažérskych funkcií by mal byť vybavený vlastnosťami, ktoré vytvárajú predpoklady na dosiahnutie kvalitnej práce. Medzi pozitívne vlastnosti manažéra zaraďujeme:
iniciatívnosť – vynaliezavo a tvorivo vytyčovať ciele a hľadať cesty na ich dosahovanie, v opačnom prípade možno hovoriť o pasivite a ľahostajnosti,
samostatnosť – rozhodovať a konať v určitej situácií na základe vlastných úvah, opakom je nesamostatnosť,
rozvážnosť – schopnosť rozhodovať sa a konať až po dôkladnom zhodnotení dôsledkov konania, opakom je unáhlenosť,
rozhodnosť – schopnosť rozhodovať sa i v konfliktných situáciách, v opačnom prípade hovoríme o nerozhodnosti,
cieľavedomosť – schopnosť cieľavedome, organizovane a koordinovane pracovať, opakom je chaotickosť,
zodpovednosť – schopnosť realizovať plánované úlohy, uvedomovať si ich zmysel a dôležitosť a uvedomiť si seba ako dôležitého činiteľa, ktorý ovplyvňuje plnenie úloh. V opačnom prípade hovoríme o nezodpovednosti,
zásadovosť – schopnosť presadzovať spoločensky uznávaný systém hodnôt a noriem aj keď sú v rozpore s osobnými výhodami. V opačnom prípade hovoríme o bezzásadovosti,
disciplinovanosť – schopnosť ovládať sa a regulovať svoje správanie, v opačnom prípade hovoríme o nedisciplinovanosti,
vytrvalosť – húževnatosť pri prekonávaní prekážok až do dosiahnutia cieľa, opakom je vrtkavosť,
optimizmus – zmysel orientovať sa na pozitívne veci a ciele, opakom je pesimizmus,
fantázia – schopnosť vytvárať si predstavy, vízie, opakom je stereotyp,
emocionálna a citová vyváženosť – schopnosť nepodliehať negatívnym emóciám ako sú hnev, závisť, žiarlivosť, opakom je nevyrovnanosť.

 • Praktické manažérske zručnosti sa získavajú hlavne tréningom a praxou. Súvisia so zvládnutím správnych riadiacich praktík ako sú rozhodovanie, plánovanie a delegovanie. Na poprednom mieste vystupuje: úloha manažéra ako osoba komunikujúca, metódy a techniky týkajúce sa ovplyvňovania pracovníkov ako sú presvedčovanie, uplatňovanie vplyvu autority, práca v tíme atď. a Interpersonálne a komunikačné zručnosti patria k prioritným, dôležité sú aj technické zručnosti.

Sociálna zrelosť sa týka ľudských mravných kvalít ľudí z časti dedičných a z časti získaných. Soc. Zrelosť súvisí s charakteristickými vlastnosťami manažéra, ktorými sú:  Osobné vlastnosti ukazujúce vzťah manažéra k iným ľudom, k samému seba a k svetu napríklad dôveryhodnosť, poctivosť, poctivosť, čestnosť, zásadovosť, dôslednosť, zdvorilosť, ohľaduplnosť, presnosť. Aktivita manažéra teda vzťah k práci, k vyhľadávaniu a zavádzaniu nových poznatkov napríklad rozhodnosť, svedomitosť, iniciatívnosť, cieľavedomosť, vytrvalosť, zodpovednosť, samostatnosť, zodpovednosť. Súčasťou sociálnej zrelostí manažérov je aj charizma. Vlastnosti manažérov na vyšších úrovniach riadenia je presvedčivosť, dôveryhodnosť a sebadôvera.

 • Základné manažérske zručnosti
  technické – táto skupina zručností zahrňuje schopnosť manažéra uplatňovať špecifické metódy a postupy v manažérskej praxi ( napr. metódy sieťovej analýzy, metóda bodu zvratu atď.)
  interpersonálne – sú reprezentované predovšetkým schopnosťou viesť ľudí. Schopnosť viesť ľudí znamená schopnosť motivovať pracovníkov, riešiť pracovné konflikty, komunikovať a schopnosť pracovať s ľuďmi
  koncepčné – predstavujú schopnosť manažéra chápať organizáciu ako celok s ohľadom na jej vzťahy s externým okolím. Patrí sem schopnosť rozlišovať relatívne priority, identifikovať najdôležitejšie otázky, identifikovať relatívne tendencie a pravdepodobnosti vývoja a chápať veci vo vzájomnom vzťahu.
  komunikačné zručnosti – znamenajú schopnosť manažéra odovzdávať a prijímať informácie, myšlienky, prístupy, ale napríklad aj svoje pocity a dojmy. V komunikačnom procese manažér nielen verbálne prostriedky, ale napríklad aj reč tela, mimiku tváre atď.

           manazerske kurzy manazerske skolenie  

kurz manazerske zrucnosti leadership skolenie